Ulehčíme Vám rozhodnutí s ohledem na Vaši finanční situaci.

služby

FINANCOVÁNÍ

Podstatnou činnosti společnosti PROCESPARTNER a.s. je převzetí povinnosti hradit všechny náklady soudního sporu, včetně právního zastupování klienta. Financování není půjčkou, proto klient v případě neúspěchu ve věci ničeho neplatí, naše společnost zcela přebírá riziko neúspěchu. Pokud je ve sporu dosaženo úspěchu, společnosti PROCESPARTNER a.s. vzniká nárok na podíl na zisku, a to z vymožené pohledávky, obvykle ve výši 35-45% v závislosti na výši uplatněné pohledávky.

Společnost PROCESPARTNER a.s. umožňuje zahájit spolupráci s klientem v jakékoliv fázi uplatňování nároku.

Financování se vztahuje na pohledávky nad 500.000,- Kč.

  • V I. etapě financujeme předsoudní uplatnění pohledávky advokátní cestou s možností mimosoudního vyrovnání odsouhlaseného klientem.
  • V II. etapě financujeme soudní spor
  • Ve III. etapě fanancujeme výkon rozhodnutí

Realizace

Pro rozhodování společnosti PROCESPARTNER o financování sporu je zásadní zhodnocení vyhlídky na úspěch sporu a posouzení vymožitelnosti přisouzeného nároku od protistrany. Klient společně se svým advokátem předá naší společnosti dokumentaci a spisový materiál případu k provedemí právného a ekonomického rozboru. Se všemi údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými. Za tímto účelem je uzavírána Dohoda o předběžném posouzení a přípravě financování případu. Toto předběžné posouzení námi je zcela zdarma.

Aby byla spolupráce dvojstranná, uzavírá naše společnost s klientem po kladném předběžném právním posouzení smlouvu o financování soudního sporu a další dokumenty. Tyto jsou předem zaslány klientovi k prostudování. Předmětem smlouvy o financování je závazek Společnost PROCESPARTNER a.s. uhradit veškeré náklady vznikající v souvislosti s vedením jím financovaného soudního sporu, za což mu náleží smluvená odměna ve výši procentuální části z vymožené pohledávky. Klient se touto smlouvou zavazuje k zabezpečení řádného vedení řízení a k úhradě dohodnuté odměny v případě docílení výnosu.

Pokud klient nemá vlastní právní zastoupení, jsme schopni nabídnout advokáta z našeho okruhu spolupracujících advokátů, kteří mají široké zkušenosti se soudními spory. Pokud klient advokáta má, spolupracuje naše společnost nadále s tímto advokátem, který je již s případem seznámen. Váš pocit důvěry je pro nás důležitý

Kontakty

Dříve, než půjdete k advokátovi, kontaktujte nás.Ulehčíme Vám rozhodování s ohledem na Vaši finanční situaci.

PROCESPARTNER a.s.

Jana Masaryka 252/6, Praha 2, 120 00 | IČ: 26201488

tel: +420 266 091 400

tel: +420 602 430 360

tel: +420 266 091 205

info@procespartner.cz