Dříve, než půjdete k advokátovi, kontaktujte nás.Ulehčíme Vám rozhodování s ohledem na Vaši finanční situaci.

služby

FINANCOVÁNÍ

Podstatou činnosti akciové společnosti ProcesPartner je smluvní převzetí povinnosti úhrady všech nákladů souvisejících s vedením sporu. ProcesPartner financuje soudní spory, u nichž předpokládá úspěšné ukončení řízení. Tím se rozumí nejen příznivé soudní, či jiné rozhodnutí, ale i faktické vymožení prosazovaného nároku.

Financování není půjčkou, klient nemusí vynaložené náklady v případě neúspěchu ve sporu splácet. Pokud je ve sporu dosaženo úspěchu, pak ProcesPartner obdrží oděnu z výnosu z řízení. Klient tak získá v závislosti na výši uplatňovaného nároku až 85% své pohledávky zpět.

ProcesPartner umožňuje zahájit spolupráci s klientem v jakékoliv fázi uplatňování nároku, od prostého inkasa právní cestou s eventuálním následným soudním vymáháním, až po vedení exekučních řízení.

  • V I. etapě financujeme předsoudní uplatnění pohledávky advokátní cestou s možností mimosoudního vyrovnání odsouhlaseného klientem.
  • V II. etapě financujeme soudní spor
  • Ve III. etapě fanancujeme výkon rozhodnutí

Realizace

Pro rozhodování společnosti ProcesPartner o financování sporu je zásadní zhodnocení vyhlídky na úspěch sporu a posouzení vymožitelnosti přisouzeného nároku od protistrany. Klient společně se svým advokátem předají naší společnosti dokumentaci a spisový materiál případu k provedemí právného a ekonomického rozboru. Při kladném výsledku analýzy je na základě uzavřené smlouvy převzato financování řízení. Se všemi údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými. Za tímto účelem je uzavírána Dohoda o předběžném posouzení a přípravě financování případu.

Smluvní rámec

V první fázi klient u naši společnosti objednává předsoudní právní vymáhání nároku doma a zejména v zahraničí podle standardizovaných podmínek a uděluje plnou moc advokátovi spolupracujícímu s ProcesPartner. Náklady nese naše společnost. Nárok na odměnu vzniká v případě úspěšného inkasa. Sazby odměny v předsoudní fázi se pohybuje okolo 25% z uplatněného nároku a jeho neuhrazení přejímáme případ k financování ve fázi druhé. Je uzavřena Smlouva o financování. Předmětem této smlouvy je závazek ProcesPartner uhradit veškeré náklady, vznikající v souvislosti s vedením jím financovaného soudního sporu, za což mu náleží smluvená odměna ve výši procentuální části z docílené částky. Klient se touto smlouvou zavazuje k zabezpečení řádného vedení řízení a k úhradě dohodnuté odměny v případě docílení výnosu.

Splnění závazku klienta ze Smlouvy o financování ProcesPartner zajišťuje zajišťovacími instrumenty.

Kontakty

Kontaktujte nás

Dříve, než půjdete k advokátovi, kontaktujte nás.Ulehčíme Vám rozhodování s ohledem na Vaši finanční situaci.

ProcesPartner a.s.

Jana Masaryka 252/6 120 00 Praha 2

Povinné informace dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích: Název společnosti: ProcesPartner a.s. Sídlo: Praha 2, Jana Masaryka 252/6, PSČ 120 00 IČ: 26201488